Wedstrijdreglement

Algemene gegevens over de organisatie

Deze wedstrijden worden georganiseerd door Retail Estates nv, ondernemingsnummer BE 0434.797.847, gevestigd in de Industrielaan 6 in 1740 Ternat.

Make-over wedstrijd

Artikel 1 - Organisatie

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Retail Estates nv. De wedstrijd is toegankelijk via de website www.bemineboulevard.be

Artikel 2 – Periode

De wedstrijd vindt plaats van 29 april 2019 tem 12 mei 2019.

Artikel 3 – Spelregels

 • De wedstrijd vindt plaats op www.bemineboulevard.be/makeover/
 • De deelnemer geeft door middel van het formulier op www.bemineboulevard.be/makeover/ zijn of haar rede waarom hij/zij een make-over verdient.
 • Op 14 mei worden de 2 winnaars bekend gemaakt. Zij worden gecontacteerd via e-mail. Indien een winnaar zich binnen de 24 uur niet bekend maakt, wordt een nieuwe winnaar aangeduid.
 • Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen.
 • Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding in van dit reglement.
 • Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden aan iedere meerderjarige natuurlijke persoon met een woonplaats in België.
 • De deelname aan deze wedstrijd is gratis en verbindt geenszins tot de aankoop van welk product of dienst dan ook.
 • Medewerkers van Retail Estates zijn niet uitgesloten van deelname maar maken geen kans op de prijs.
 • Eventuele berichten zonder verband met de wedstrijd of reacties die als kwetsend opgevat kunnen worden, kunnen door Retail Estates worden verwijderd.
 • Retail Estates handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.
 • Retail Estates en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen.
 • Retail Estates en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van de uitgereikte prijzen.
 • De prijs wordt georganiseerd op zaterdag 18 mei 2019. Indien de kandidaat niet beschikbaar is op deze datum, zal een andere kandidaat gekozen worden.

Artikel 4 – Winnaar en prijs

Er zullen 2 wedstrijdwinnaars geselecteerd worden. Deze winnaars winnen een uur personal shopping (incl. Kledij en/of schoenen voor een totale waarde van max. 250,00 euro) en een uur haar- en make-upverzorging op Be-MINE Boulevard zelf.

De prijswinnaars worden gekozen op basis van het meest originele antwoord op de wedstrijdvraag ‘Waarom verdien jij een make-over?’. Op 14 mei 2019 zal de winnaar gecontacteerd worden via e-mail.

Artikel 5 - Uitsluiting

Retail Estates kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd, als deze niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals voorzien in artikel 3, of in het geval van vermoeden van bedrog of misbruik. In dit geval wordt de eerstvolgende persoon verkozen, die voldoet aan het criterium van Retail Estates.

Artikel 6 – Informatie over de prijs

De prijs omvat een uur winkelen met een personal shopper en een uur verzorging van haar en make-up. Dit gebeurt op het winkelpark van Be-MINE Boulevard.

De datum waarop deze verzorging doorgaat is zaterdag 18 mei 2019. De datum kan niet besproken worden. Het uur waarom de winnaar zich beschikbaar moet houden wordt bij het kenbaar maken van de winnaar aan deze meegedeeld en valt tussen 10u00 en 18u00.

De winnaars gaan akkoord dat zij tijdens hun make-over gevolgd worden door een cameracrew en fotograaf. Deze beelden zullen achteraf gebruikt worden op www.bemineboulevard.be en de Facebookpagina van Be-MINE Boulevard. Er worden enkel beelden gemaakt op de site van Be-MINE Boulevard en in de winkels. Er worden geen beelden gemaakt tijdens het omkleden. De winnaar kan niet vragen om de beelden goed te keuren alvorens publicatie.

Artikel 7 – Overmacht

Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de wil van Retail Estates de voortzetting of het evenwicht van dit programma verhindert of de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt Retail Estates ontlast van iedere verbintenis.

Artikel 8 – Wijziging van de wedstrijd

Retail Estates behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten, te verleggen of in te trekken indien, naar mening van Retail Estates, de omstandigheden dit vereisen. Retail Estates kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Retail Estates.

Artikel 9 – Persoonsgegevens

De informatie die door de deelnemers wordt verschaft, is bestemd voor Retail Estates, en niet voor Facebook.

De gegevens die nodig zijn voor deelname worden opgeslagen door Retail Estates en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

Door deelname verlenen de prijswinnaars toestemming aan Retail Estates om hun namen en beelden te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van winnaars.

Artikel 10 – Eventuele klachten

Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het reglement en van iedere beslissing van de organisator. Er zal geen betwisting in beschouwing worden genomen door de organisator.

Elke klacht in verband met deze campagne moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijdperiode, naar de maatschappelijke zetel van Retail Estates. Er zullen geen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Laattijdige of niet schriftelijk ingediende klachten zullen niet in aanmerking worden genomen.

Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

Artikel 11 – Algemeen

Schade als gevolg van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op de organisator, indien deze alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht.

De winnaars geven de uitdrukkelijke toestemming aan Retail Estates om melding te maken van hun identiteit op de sociale netwerken, en in de media in het algemeen.


2. Wedstrijdreglement voor de acties op onze Facebook pagina

Deze wedstrijden worden georganiseerd door Retail Estates nv. Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook, en is ook niet verbonden met de organisatie Facebook. Door deelname aan deze wedstrijd doet de deelnemer onherroepelijk afstand van alle vorderingen ten opzichte van Facebook.

De informatie die door de deelnemers wordt verschaft, is bestemd voor Retail Estates, en niet voor Facebook.

De deelname aan deze wedstrijd is gratis en verbindt geenszins tot de aankoop van welk product of dienst dan ook.

Retail Estates handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.

Door deel te nemen aan de Facebookactie geven deelnemers aan akkoord te gaan met de voorwaarden van dit reglement.

Medewerkers van Retail Estates zijn niet uitgesloten van deelname maar maken geen kans op het prijzenpakket.

Retail Estates behoudt zich het recht voor om een deelnemer aan de Facebookactie te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien deze deelnemer op enige wijze in strijd handelt met dit reglement of anderszins onrechtmatig handelt jegens Retail Estates.

De winnaar ontvangt een prijs zoals gecommuniceerd in het desbetreffende wedstrijdbericht op de Facebook-pagina van Be-MINE Boulevard. De te winnen prijzen van de actie zullen worden vermeld op deze pagina op de website van Be-MINE Boulevard: http://bemineboulevard.be/nl/wedstrijdreglement

Deelnemers moeten in België wonen.

De prijswinnaar wordt gekozen op basis van de meest originele inzending van de deelnemende personen. Na de selectie worden de winnaars bekend gemaakt op onze facebook pagina en worden deze verzocht om via privé bericht contact op te nemen met Be-MINE Boulevard om hun gegevens door te geven en verdere informatie over hun tickets te ontvangen.

Retail Estates en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen.

Retail Estates en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van de uitgereikte prijzen.

Reacties die als kwetsend opgevat kunnen worden, worden meteen verwijderd.

Retail Estates behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien, naar mening van Retail Estates, de omstandigheden dit vereisen. Retail Estates kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Retail Estates.

De gegevens die nodig zijn voor deelname worden opgeslagen door Retail Estates en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

Door deelname verlenen de prijswinnaars toestemming aan Retail Estates om hun namen te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van de winnaars.

Disclaimer

Deze actie wordt op geen enkele manier gesponsord door, beheerd door of geassocieerd met Facebook. Deelnemers kunnen Facebook of Retail Estates NV op geen enkele wijze verantwoordelijk stellen voor enige schade als gevolg van hun deelname.

2.1 Wedstrijd VIP tickets K.V.K. Beringen

Het aantal winnaars wordt per wedstrijd bepaald. Elke winnaar heeft recht op 2 VIP-tickets voor de match van K.V.K. Beringen die vermeld wordt in het Facebook-bericht. De VIP-formule houdt ook een maaltijd voor de wedstrijd in. De specifieke inhoud wordt meegedeeld per wedstrijd en is op te vragen bij Be-MINE Boulevard. Op voorhand inschrijven voor het VIP-diner is noodzakelijk. Indien men niet op voorhand inschrijft, kan de toegang geweigerd worden. Deze prijs is niet omruilbaar in speciën.